#104 – Anisha Sharma

November 28, 2015

Performed at Towsley Auditorium in Ann Arbor, Michigan

Repertoire
  • Gajavadana Beduve
  • Kavuthwams
  • Pancharaga Jathiswaram
  • Dayarathan Sabdam
  • Bhuvanasundara Varnam (Kamas)

  • Kanchadalaayadaakshi
  • Mella Mellane Bandhane
  • Chandrachooda Shiva Shankara
  • Shanmukhapriya Thillana
  • Bhagyada Lakshmi Baramma

%d bloggers like this: