#105 – Shivapriya Chandu

August 6, 2016

Performed at Varner Recital Hall in Rochester, Michigan

Repertoire
  • Ganapati Kavuthwam
  • Mudakaratha Modakam
  • Kamas Swarajath
  • Samagana Priye Varnam (Hindolam)
  • Brahma Kadigina Padamu

  • Madhura Nagarilo
  • Ananda Nadamidum Rajane
  • Tilak Kamod Thillana
  • Sankata Mochana Hanuman Stotram
  • Narasimha Mangalam

%d bloggers like this: